Нерухомість

Головна » Новини » ВСУ » Повідомлення прес-служби Верховного Суду України

Затверджено Положення про апарат Верховного Суду України

24.01.2011

21 січня 2011 року збори суддів Верховного Суду України затвердили Положення про апарат Верховного Суду України.

                                                                                   ПОЛОЖЕННЯ
                                                                про апарат Верховного Суду України 

1. Загальні положення


1.1. Апарат Верховного Суду України (далі – апарат) здійснює організаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України (далі – Суд) в порядку, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів” та іншими законами.

До складу апарату входять його структурні підрозділи: управління, самостійні відділи, служби, інші структурні одиниці.

1.2. Це Положення, структура і штатний розпис апарату, а також зміни до них затверджуються зборами суддів Суду за поданням Голови Суду.

1.3. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, законами України "Про судоустрій і статус суддів”, "Про державну службу”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями зборів суддів Суду, наказами і розпорядженнями Голови Суду та його заступника, керівника апарату, дорученнями його заступника, цим Положенням.

1.4. Апарат очолює керівник апарату, який має заступника. Керівник апарату і його заступник призначаються на посаду та звільняються з неї Головою Державної судової адміністрації України за поданням Голови Суду. У своїй діяльності керівник апарату підконтрольний Голові Суду і підзвітний зборам суддів Суду.

1.5. Керівник апарату несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення діяльності Суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату, що тягне за собою звільнення його з посади.

1.6. Контроль за ефективністю діяльності апарату, внесення Голові Державної судової адміністрації України подань про застосування до керівника апарату та його заступника заохочень або накладання на них дисциплінарних стягнень відповідно до законодавства України здійснює Голова Суду.

1.7. Обговорення питань щодо внутрішньої діяльності Суду, роботи конкретних працівників апарату, заслуховування звітів керівника апарату та прийняття обов’язкових для працівників апарату рішень із цих питань належить до компетенції зборів суддів Суду.

1.8. Повноваження структурних підрозділів апарату визначаються положеннями, затвердженими керівником апарату, а також Інструкцією з діловодства Суду. Посадові інструкції працівників апарату розробляються керівниками структурних підрозділів і затверджуються керівником апарату.

1.9. Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім заступника керівника апарату) здійснюються керівником апарату. Добір працівників апарату (крім помічників суддів) проводиться на конкурсній основі.

1.10. Правовий статус працівників апарату визначається Законом України "Про державну службу”. Правовий статус та умови діяльності помічників суддів Суду визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів” і положенням про помічника судді, що затверджується Радою суддів України. На них поширюється дія Закону України "Про державну службу”.

Помічник судді призначається на посаду та звільняється з неї керівником апарату за поданням судді. З питань підготовки справи до розгляду помічник судді Суду підпорядкований лише відповідному судді, а на час його відсутності – заступнику Голови Суду.

1.11. Умови оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та транспортного забезпечення працівників апарату визначаються законами України "Про державну службу”, "Про судоустрій і статус суддів”, іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні функції апарату

2.1. Відповідно до завдань, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів” та цим Положенням, апарат виконує такі функції:

2.1.1. У сфері організаційно-методичного та правового забезпечення:

організовує виконання наказів і розпоряджень Голови Суду, а також в межах адміністративних повноважень, визначених Головою Суду, – заступника Голови Суду, наказів і розпоряджень керівника апарату, доручень його заступника;

забезпечує облік і систематизацію законодавчих та інших нормативно-правових актів, а також підтримує їх тексти в контрольному стані;

готує проекти конституційних подань до Конституційного Суду України з питань перевірки на предмет відповідності Конституції України законів та інших нормативних актів, розгляд яких належить до компетенції єдиного органу конституційної юрисдикції, а також офіційного тлумачення Основного Закону та інших законів України;

забезпечує представництво Суду в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції з питань, які виникають у зв’язку з діяльністю Суду;

бере участь у здійсненні науково-правової експертизи документів, у тому числі проектів законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються судочинства, судоустрою, статусу суддів та діяльності Суду, бере участь у підготовці проектів висновків на відповідні законодавчі акти та передає їх секретарю Пленуму Суду; готує довідкові та аналітичні матеріали з питань, що розглядаються Судом, Головою Суду та його заступником, керівником апарату та його заступником;

сприяє суддям у вивченні заяв про перегляд судових рішень, підготовці окремих справ до розгляду, а також підготовці проектів судових рішень у конкретних справах;

здійснює підбір необхідних суддям під час вивчення справ законів, інших нормативно-правових актів, підготовку довідок, інформаційних листів та інших матеріалів, пов’язаних із розглядом судових справ;

бере участь у здійсненні суддями Суду роботи з аналізу судової практики, а також у вивченні судової статистики, розробці пропозицій щодо застосування та удосконалення законодавства;

складає статистичні звіти про роботу Суду, огляди статистичних даних про підсумки роботи Суду, про що інформує суддів;

здійснює необхідний організаційний, науково-експертний та інший супровід під час підготовки питань, що за законом підлягають розгляду на засіданні Пленуму Суду;

здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення судових засідань, засідань Пленуму, зборів суддів Суду, засідань Науково-консультативної ради при Суді; забезпечує надання інформаційної та консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та опрацювання внесених на їх розгляд питань;

забезпечує облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених на засіданнях Пленуму, зборах суддів Суду, судових засіданнях Суду;

за дорученням Голови Суду, його заступника, керівника апарату та його заступника забезпечує організацію та проведення робочих нарад, міжнародних зустрічей та інших заходів;

бере участь у підготовці проектів планів роботи Суду, забезпеченні їх виконання, готує аналітичні матеріали щодо їх реалізації;

організовує прийом громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до Суду, вивчає, узагальнює питання, які громадяни порушують у зверненнях, та вносить пропозиції щодо їх вирішення Голові Суду та керівнику апарату; організовує особистий прийом громадян з питань, що стосуються організації діяльності Суду, Головою Суду, його заступником, керівником апарату;

забезпечує розробку процедурних норм стосовно внутрішньої діяльності Суду, проектів правових актів внутрішньоорганізаційного характеру.

2.1.2. У сфері документального забезпечення:

забезпечує ведення протоколів і стенограм судових засідань, засідань Пленуму Суду, зборів суддів Суду, нарад, прес-конференцій та інших заходів;

забезпечує належну організацію роботи з документами в апараті, правильність їх оформлення та своєчасність проходження, приймання і експедиційної обробки; аналізує, опрацьовує та доставляє службову кореспонденцію адресатам – суддям Суду та працівникам апарату; впроваджує передові технології організації роботи з документами в Суді;

забезпечує опрацювання, друкування, тиражування матеріалів та документів, пов’язаних із діяльністю Суду;

забезпечує розсилку в установленому порядку судових рішень, а також судових повідомлень та викликів;

здійснює ведення, забезпечення функціонування й удосконалення системи документального забезпечення Суду, розробляє Інструкцію з діловодства Суду;

забезпечує підготовку і складання документів згідно з вимогами Інструкції з діловодства Суду, Регламенту Пленуму Суду, чинного законодавства України;

організовує облік, зберігання та користування документами Суду, комплектування архіву, підготовку документів та архівних справ (нарядів) для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання.

2.1.3. У сфері інформаційно-технічного забезпечення:

забезпечує Суд, його посадових осіб відповідною інформацією з правових та інших питань на основі сучасних методів і засобів обробки даних комп’ютерних мереж та телекомунікацій;

забезпечує функціонування, методичне і технологічне ведення відповідних баз даних інформаційних комп’ютеризованих систем індивідуального та колективного користування;

здійснює інформаційно-технічне забезпечення судових засідань, засідань Пленуму Суду та зборів суддів Суду;

організовує проведення науково-дослідних і конструкторських робіт зі створення проблемно-орієнтованих комплексів, робочих місць у Суді, забезпечує вдосконалення систем судового і загального діловодства та правової інформації;

забезпечує бібліотечно-інформаційну діяльність Суду;

забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу Суду, автоматизованого розподілу справ між суддями.

2.1.4. У сфері фінансового, кадрового, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення:

здійснює фінансування діяльності Суду та структурних підрозділів апарату відповідно до видатків, передбачених кошторисом витрат на забезпечення здійснення повноважень Суду;

забезпечує підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування Суду з урахуванням видатків на поховання та увічнення пам’яті суддів Суду, у тому числі суддів у відставці, а також коштів на представницькі витрати, на розгляд Кабінету Міністрів України, прогнозує наслідки внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів із цих питань;

розробляє проекти структури, штатного розпису апарату та кошторису витрат на утримання Суду і змін до них;

організовує та здійснює роботу щодо кадрового забезпечення суддів, апарату, забезпечення виконання в Суді положень законів України "Про судоустрій і статус суддів” і "Про державну службу”; готує інформаційно-аналітичні матеріали з кадрових питань;

вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників апарату;

здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду в межах наявних коштів;

організовує оперативне управління державним майном, переданим Суду для здійснення ним діяльності;

забезпечує в установленому порядку передбачені законодавством соціально-побутові умови суддям (у тому числі суддям у відставці), членам їхніх сімей, працівникам апарату;

забезпечує суддів і працівників апарату необхідними засобами зв’язку та іншою оргтехнікою;

здійснює господарське обслуговування Суду;

забезпечує дотримання в Суді вимог штатної, фінансової, касової і розрахункової дисципліни, проводить інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків.

2.1.5. В інших сферах діяльності Суду:

забезпечує підготовку та поширення матеріалів про діяльність Суду, організовує проведення прес-конференцій та інших заходів взаємодії із засобами масової інформації;

здійснює інформаційне наповнення веб-сайту Суду;

організовує випуск офіційного друкованого органу Суду, інших заснованих (співзаснованих) Судом видань; забезпечує підготовку до друку разових видань Суду;

здійснює розробку пропозицій щодо розвитку зв’язків із верховними судами інших держав; забезпечує встановлення та підтримку зв’язків Суду із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями, забезпечує посадових осіб Суду відповідними матеріалами та документами; організовує зустрічі іноземних офіційних осіб (делегацій) з Головою Суду та його заступником, керівником апарату відповідно до Державного Протоколу;

здійснює роботу зі встановлення та підтримання ділових контактів з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, акредитованими в Україні, та дипломатичними представництвами України за кордоном;

забезпечує підготовку візитів делегацій Суду за кордон та візитів делегацій судових органів інших держав до України, а також супровід під час здійснення таких візитів;

здійснює усний і письмовий переклад в рамках міжнародного співробітництва Суду;

організовує роботу з охорони державної таємниці, забезпечує дотримання режимів секретності та службової таємниці, контролює виготовлення, використання та зберігання печаток і штампів Суду;

забезпечує планування та проведення мобілізаційної підготовки в Суді, організовує роботу із забезпечення безпеки суддів і працівників апарату, в тому числі в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану.

2.2. Апарат виконує також інші функції, передбачені законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями зборів суддів Суду, наказами і розпорядженнями Голови Суду, його заступника та керівника апарату, дорученнями його заступника, виданими в межах їхніх повноважень.

3. Керівник апарату

3.1. Керівник апарату:

здійснює безпосереднє керівництво апаратом, спрямовує, координує та контролює роботу його структурних підрозділів, забезпечує взаємодію між ними, виконання працівниками апарату своїх посадових обов’язків, рішень зборів суддів Суду, наказів і розпоряджень Голови Суду та його заступника, а також своїх наказів та розпоряджень;

представляє Суд як юридичну особу;

є відповідальним виконавцем бюджетних програм щодо фінансового забезпечення діяльності Суду; у процесі їх реалізації забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів, підготовку матеріалів для формування бюджетних запитів, їх складання і подання, виконання інших вимог бюджетного процесу;

забезпечує належні організаційні умови діяльності, комп’ютеризацію Суду для здійснення судочинства, ведення діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення та функціонування автоматизованої системи документообігу, фіксування судового процесу, виконання інших матеріально-технічних запитів Суду;

з метою удосконалення організаційного забезпечення Суду взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав;

забезпечує реалізацію положень закону про матеріальне та побутове забезпечення і соціальний захист суддів суду та працівників апарату;

організовує роботу з ведення статистики, діловодства, забезпечує контроль за станом цієї роботи;

відповідно до закону призначає на посади, звільняє з посад та здійснює переведення на інші посади працівників апарату (в тому числі помічників суддів – за поданням суддів Суду);

застосовує до працівників апарату (крім заступника керівника апарату) заохочення та накладає на них дисциплінарні стягнення (в тому числі до помічників суддів – за поданням суддів Суду);

визначає повноваження заступника керівника апарату;

забезпечує плановість та ефективність у роботі структурних підрозділів апарату; затверджує план роботи Суду, звіти про їх виконання та інші документи, які регламентують діяльність апарату, його працівників;

розподіляє обов’язки між структурними підрозділами апарату та координує здійснення організаційних заходів щодо забезпечення підготовки і проведення судових засідань, засідань Пленуму та зборів суддів Суду, виконання інших покладених на апарат завдань;

організовує розробку в апараті Суду інструкцій, положень, інших документів, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів” та іншими законодавчими актами, контролює їх виконання;

інформує збори суддів Суду про свою діяльність;

укладає від імені Суду договори та вчиняє інші правочини з метою організаційного забезпечення діяльності Суду (рішення про передачу нерухомого майна та автомобілів, які перебувають на балансі Суду та забезпечують його діяльність, приймає лише за згодою зборів суддів Суду);

подає Голові Суду пропозиції щодо структури і штатного розпису апарату, змін до них для внесення на розгляд зборів суддів Суду;

інформує Голову Суду та збори суддів Суду про виконання апаратом покладених на нього завдань, вносить на їх розгляд пропозиції з питань, які стосуються вдосконалення організації забезпечення здійснення правосуддя Судом, контролює реалізацію апаратом прийнятих Головою Суду, його заступником та зборами суддів Суду рішень;

розглядає пропозиції, подані суддями, керівниками структурних підрозділів апарату, щодо забезпечення діяльності Суду; приймає за ними рішення, про які інформує суддів, що подали пропозиції, а в разі необхідності доповідає про ці пропозиції Голові Суду;

бере участь у зборах суддів Суду під час вирішення організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності Суду, що належать до їхньої компетенції;

видає накази та розпорядження з питань діяльності апарату;

за поданням керівників структурних підрозділів апарату, а стосовно помічників суддів та консультантів, які безпосередньо допомагають суддям у справах, – за погодженням із відповідними суддями затверджує посадові інструкції працівників відповідних підрозділів, а також у межах своїх повноважень – інших документів, які регламентують діяльність апарату;

на підставі наказу визначає функціональні обов’язки та права користувачів автоматизованої системи документообігу Суду, надає право доступу до неї та позбавляє його, а також забезпечує виконання вимог чинного законодавства України в частині реєстрації заяв про перегляд Судом судових рішень, інших процесуальних документів, що підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу Суду, передачу їх судді-доповідачу, визначеному вказаною системою;

забезпечує добір кадрів, організовує проведення атестації та роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату, присвоює працівникам апарату ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розглядає замовлення структурних підрозділів на закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг та подає план закупівель для забезпечення діяльності Суду на затвердження зборами суддів Суду;

підписує платіжні та інші фінансові документи, звіти, довіреності на отримання матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо;

затверджує зразки та описи печаток (без зображення Державного Герба України) і штампів апарату, забезпечує загальний контроль за їх зберіганням та належним використанням;

контролює діяльність ДП "Автобаза Верховного Суду України”;

здійснює інші повноваження, пов’язані з реалізацією функцій щодо організаційного забезпечення діяльності Суду, суддів і судового процесу, контролем за роботою структурних підрозділів апарату та окремих його працівників.

3.2. У разі відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату.

4. Структурні підрозділи апарату

4.1. Структурні підрозділи апарату здійснюють функції відповідно до цього Положення і положень про них, які затверджуються керівником апарату.

4.2. Структурні підрозділи апарату забезпечують діяльність Суду з питань, що належать до їх компетенції.

4.3. У своїй діяльності структурні підрозділи апарату підпорядковані керівнику апарату, а також відповідно до встановленого розподілу обов’язків – його заступнику; взаємодіють між собою шляхом проведення консультацій, узгодження планів роботи тощо. Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи (Перший відділ), відділ міжнародного співробітництва та прес-служба підпорядковані Голові Суду.

4.4. Керівники самостійних структурних підрозділів апарату:

здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів апарату та забезпечують виконання покладених на ці підрозділи завдань;

розподіляють обов’язки між своїми заступниками та іншими працівниками підрозділів; у разі службової необхідності проводять перерозподіл обов’язків між ними, дають доручення, в тому числі письмові; забезпечують планування роботи, належний рівень трудової та виробничої дисципліни, ведення в підрозділах діловодства згідно з Інструкцією з діловодства Суду, організовують взаємодію відповідних підрозділів з іншими підрозділами апарату;

організовують роботу і забезпечують контроль за своєчасним виконанням працівниками очолюваних ними підрозділів посадових обов’язків, наказів і розпоряджень Голови Суду, його заступника, керівника апарату і відповідно до встановленого розподілу обов’язків – доручень його заступника; доповідають про підготовлені підрозділами інформаційно-аналітичні, статистичні, науково-експертні та інші матеріали;

сприяють підвищенню кваліфікації та навчанню працівників, надають пропозиції керівнику апарату про призначення на посади, переведення на інші посади, звільнення з посад, умови оплати праці, заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідних структурних підрозділів апарату;

забезпечують розроблення посадових інструкцій, формування кадрового резерву та подають зазначені документи на затвердження в установленому порядку;

представляють підрозділи з питань, віднесених до їх компетенції;

здійснюють інші повноваження щодо організаційного забезпечення діяльності Суду.

4.5. Заступники керівників структурних підрозділів апарату координують діяльність працівників окремих відділів, секторів, у разі відсутності керівника структурного підрозділу виконують його обов’язки; здійснюють інші повноваження, визначені посадовими інструкціями.

4.6. У разі відсутності керівника структурного підрозділу та його заступника виконання обов’язків керівника підрозділу покладається на одного із працівників цього підрозділу, який має найбільший досвід та/або рівень кваліфікації.

4.7. Працівники структурних підрозділів апарату:

забезпечують своєчасне та якісне виконання завдань відповідно до їх функціональних обов’язків і посадових інструкцій, несуть за це відповідальність у передбаченому законодавством порядку;

виконують рішення зборів суддів Суду, накази і розпорядження Голови Суду, його заступника, керівника апарату і відповідно до встановленого розподілу обов’язків доручення його заступника, а також доручення безпосереднього керівника;

у разі необхідності можуть бути присутніми на зборах суддів Суду, а також службових нарадах під час розгляду питань, у підготовці яких вони брали або братимуть участь;

мають право вносити пропозиції щодо організації роботи відповідного структурного підрозділу його керівнику, а в разі недосягнення згоди – керівнику апарату та відповідно до встановленого розподілу обов’язків – його заступнику.

4.8. Працівники апарату зобов’язані дотримуватися посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог Інструкції з діловодства Суду, інших нормативних документів, які регламентують роботу Суду, а також підвищувати свій професійний рівень і кваліфікацію.

4.9. На працівників апарату поширюється дія законів та інших нормативних актів, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, законодавства про працю.

4.10. Заохочення працівників апарату здійснюється шляхом:

видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
нагородження Почесною відзнакою Суду "За вірність Закону”; 
нагородження Почесною грамотою Суду; 
нагородження цінним подарунком Суду; 
оголошення подяки; 
в інший спосіб, визначений законодавством.


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені